PRAVILNIK o DELOVANJU

MLADINSKEGA KLUBA

DRUŠTVA SLOVENSKIH PISATELJEV

V Mladinski klub Društva slovenskih pisateljev se prostovoljno, samostojno in nepridobitno povezujejo mladi slovenski pisatelji, da uresničujejo svoje skupne interese v skladu s tradicijo in duhom delovanja Društva slovenskih pisateljev.

V tem pravilniku so navedena pravila urejanja Mladinskega kluba Društva slovenskih pisateljev (v nadaljevanju: klub), ki zaobsegajo: ime, sedež, območje delovanja in zastopanje kluba, namen in naloge kluba, sprejem novih članov, pravice in dolžnosti članov ter prenehanje članstva, podsekcije in komisije, njihove medsebojne odgovornosti in odgovornosti do Društva slovenskih pisateljev (v nadaljevanju: društvo), način volitev v upravni odbor kluba in mandatno dobo, oblike dela kluba in podsekcij ter komisij, vire materialnih sredstev, s katerimi klub dosega svoj namen, zagotavljanje javnosti dela kluba, način prenehanja kluba.

I. IME in SEDEŽ KLUBA

1.člen
Klub se imenuje Mladinski klub Društva slovenskih pisateljev in je ustanovljen in urejen v skladu s statutom Društva slovenskih pisateljev.

2. člen
Sedež kluba je v Ljubljani, Tomšičeva 12.

3. člen
Klub ni pravna oseba zasebnega prava.

4. člen
Klub ima svoj pečat okrogle oblike z napisom na obodu – Mladinski klub Društva slovenskih pisateljev, Ljubljana.

II. OBMOČJE DELOVANJA KLUBA

5. člen
Dejavnost kluba zajema celotno območje skupnega slovenskega prostora.

III. ZASTOPANJE KLUBA

6. člen
Klub je za Društvo slovenskih pisateljev zastopan s strani predsednika kluba. V odsotnosti ga zamenjuje član upravnega odbora, ki ga predsednik predhodno pooblasti za to. Za druge pravne osebe kluba zastopa predsednik Društva slovenskih pisateljev.

IV. CILJI, NALOGE in NAMEN KLUB

7. člen
Klub:

- se zavzema na vse zakonite načine in v skladu s vsemi veljavnimi zakoni, predvsem pa v skladu s pravili Društva slovenskih pisateljev in njihovo 150-letno tradicijo, za ustvarjalno svobodo in čim boljši položaj slovenske besede in knjige in mladih slovenskih pisateljev.

- vključuje v svojo dejavnost ustvarjalce s celotnega slovenskega kulturnega prostora, ne glede na meje,

- spremlja in daje pobude pri sestavljanju zakonov in predpisov, ki urejajo avtorske moralne in materialne, socialne in druge pravice,

- organizira književne nastope, književna in kulturna srečanja, simpozije, shode pisateljev in kulturnih delavcev, sodeluje pri takih manifestacijah doma in v tujini,

- sodeluje pri aktivnostih na kulturnem področju (založništvo, knjižničarstvo, tisk in drugi mediji, filmska in gledališka dejavnost, umetniške nagrade in podobno), v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja,

- skrbi za uveljavljanje del mladih slovenskih pisateljev v tujini

- v skladu s predpisi izdaja periodično revijo, glasilo društva

- v skladu s predpisi izdaja po potrebi lastne publikacije

- vključuje v svojo dejavnost ustvarjalce s celotnega slovenskega kulturnega področja, ne glede na državne meje.

Za uresničevanje teh dejavnosti lahko oblikuje posebne podsekcije in komisije, ki delujejo po ustreznih pravilih.

8. člen
Klub se po potrebi povezuje s drugimi mladinskimi društvi in organizacijami, katerih delovanje je sorodno le-tej.

V. SPREJEMANJA ČLANOV

9. člen
Članstvo v klubu je prostovoljno. Član društva lahko postane vsak polnoletni slovenski pisatelj (pesnik, prozaist, dramatik, esejist), ki ni starejši od 29 let in ki piše v slovenščini. Člani kluba so lahkot tudi slovenski pisatelji, ki ne živijo na območju Republike Slovenije, ne glede na državljanstvo pod enakimi pogoji.

10. člen
Za sprejem v klub kandidat predloži pisno vlogo upravnemu odboru kluba. K vlogi kandidat priloži svoja objavljena in neobjavljena literarna dela.

11. člen
Upravni odbor je dolžan v 30 dneh dati kandidatu odgovor, pristojen pa je tudi, da rešuje pritožbe zavrnjenih kandidatov.

12. člen
Upravni odbor obvesti o svoji odločitvi kandidata pisno, članstvo društva pa na članskih sestankih ali na občnih zborih.

Za potrditev odločitve o sprejemu novega člana je potrebna večina glasov navzočih članov upravnega odbora.

13. člen
Odklonjeni kandidat ima pravico pritožbe na občni zbor kluba.

VI. PRAVICE in DOLŽNOSTI ČLANOV

14. člen
Pravice članov so:

- da volijo in da so izvoljeni v organe kluba,

- da sodelujejo pri delu kluba in soodločanju v organih kluba,

- da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja kluba pri svojem delu,

- da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti kluba,

- da so seznanjeni s programom in poslovanjem kluba.

15. člen
Dolžnosti članov so:

- da spoštujejo ta pravilnik in druge akte ter sklepe organov kluba,

- da aktivno sodelujejo in prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog kluba,

- da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,

- da spoštujejo in varujejo ugled kluba in društva, kateremu klub pripada.

VII. PRENEHANJE ČLANSTVA

16. člen
Članstvo v klubu preneha:

- s prostovoljnim izstopom iz društva,

- s črtanjem s strani upravnega odbora kluba, če je član zavestno prekršil kateri koli člen tega pravilnika ali namerno deloval v škodo kluba ali društva, kateremu kluba pripada.

- s smrtjo

Če član izstopi prostovoljno, mora upravnemu odboru sporočiti svoj izstop pisno. Člane izključuje občni zbor na predlog upravnega odbora kluba ali vsaj 10 članov kluba, če za izključitev glasuje več kot polovica navzočih članov.

VIII. ORGANI KLUBA

17. člen
Organi kluba so:

- občni zbor

- upravni odbor

18. člen
Občni zbor sestavljajo vsi člani kluba in je najvišji organ kluba.

19. člen
Občni zbor:

- sklepa o dnevnem redu,

- sprejema pravila društva in druge pomembne akte,

- voli in razrešuje predsednika in upravni odbor,

- ustanavlja in ukinja podsekcije, komisije in odbore za reševanje posebnih nalog,

- daje smernice za delo društva ter sprejema program dela kluba,

- odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora kluba,

- sprejema programski načrt in finančni načrt ter zaključuje le-tadva,

- odloča o pritožbah odklonjenih kandidatov za člane in o pritožbah izključenih članov,

- odloča o prenehanju delovanja kluba,

- odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo člani ali organi kluba.

- odgovarja organom društva, kateremu kluba pripada.

20. člen
Redni občni zbor se sestaja vsako leto, volilni pa enkrat na dve leti.

Izredni občni zbor se skliče po potrebi.

Izredni občni zbor skliče upravni odbor tudi na zahtevo:

- upravnega odbora,

- najmanj 10 članov.

Izredni občni zbor je treba sklicati najkasneje v 14 dneh od dne, ko je bila vložena obrazložena zahteva za njegov sklic. Če upravni odbor izrednega odbora ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predagatelj, ki mora predložiti dnevni red z ustreznim gradivom. Izredni občni zbor odloča izključno o zadevah, za katere je bil sklican.

21. člen
Upravni odbor mora sklic občnega zbora razglasiti s pisnimi vabili članom in na spletni strani društva, kateremu klub pripada, najmanj 10 dni prej, izrednega občnega zbora pa najmanj 5 dni prej. Objava mora vsebovati predložen dnevni red, dan in uro ter kraj zbora.

22. člen
Občni zbor sklepa veljavno, če je navzoča vsaj polovica članov kluba. Če ob določenem času ni navzočih dovolj članov, se zbor začne pol ure kasneje in je sklepčen, če je navzočih najmanj 10 članov.

23.člen
Občni zbor sklepa z navadno večino svojih članov. Za sprejem pravil ali njihovih sprememb ali dopolnitev je potrebna dvetretjinska večina glasov navzočih članov. Ob enakem številu glasov za in proti je predlog odklonjen.

24. člen
Volitve organov kluba so javne. O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in dva overovitelja.

25. člen
Upravni odbor:

- sestavlja najmanj pet članov kluba, vključno s predsednikom kluba,

- izmed svojih članov izvoli tajnika, ki je obenem blagajnik kluba,

- skrbi za izvrševanje programa dela kluba,

- predstavlja klub pred javnostjo in vodi društveno politiko v skladu s pravili in smernicami občnega zbora,

- pripravlja predloge aktov kluba,

- sklicuje občni zbor kluba,

- izvršuje sklepe občnega zbora,

- poroča občnemu zboru o svojem delu in dejavnosti kluba,

- predlaga občnemu zboru programski in finančni načrt ter zaključno poročilo le-teh.

- potrjuje sprejem novih članov,

- predlaga občnemu zboru ustanavljanje podsekcij, komisij in drugih odborov,

- pripravlja poročilo za javnost

- pripravlja poročilo za upravni odbor društva, kateremu pripada,

- imenuje in ukinja predsednike in člane komisij, podsekcij in drugih odborov,

- sklicuje članske sestanke,

- upravlja s premoženjem kluba,

- skrbi za finančno poslovanje kluba,

- odgovarja organom društva, kateremu klub pripada.

26. člen
Upravni odbor se sestavlja po potrebi najmanj petkrat letno.

Redne seje upravnega odbora sklicuje predsednik. V njegovi odsotnosti skliče sejo od predsednika predhodno pooblaščeni član upravnega odbora.

Predsednik sklicuje seje na lastno pobudo ali na zahtevo ene tretjine članov upravnega odbora ali na pobudo vsaj 3 članov kluba.

27. člen
Vabila za sejo upravnega odbora morajo člani odbora dobiti praviloma najmanj 1 dan pred sejo. Vabilo mora biti poslano pisno ali v elektronski obliki.

28. člen
Upravni odbor je sklepčen, če je navzoča več kot polovica njegovih članov. Sklepa veljavno z večino glasov navzočih članov. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in organom društva, kateremu pripada.

29. člen
Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije, ustanavlja podsekcije in druge odbore. Komisije, podsekcije in drugi odbori o svojem delu poročajo na članskih sestankih in na občnem zboru. Naloge, število članov in predsednike komisij določi upravni odbor.

30. člen
Mandat članov upravnega odbora preneha pred rokom:

- če se član odpove članstvu v teh organih,

- če ga odpokliče občni zbor,

- če izstopi, je črtan in izključen iz društva.

31. člen
Zapisniki sej vseh organov društva, komisij in podsekcij ter drugih pododborov so dostopni vsakemu članu društva.

IX. PREDSEDNIK KLUBA

32. člen
Predsednik kluba:

- predstavlja kluba,

- srkbi, da je poslovanje kluba v skladu s zakonom in pravili društva, kateremu klub pripada in drugimi splošnimi zakonskimi akti,

- predlaga dnevni red občnega zbora,

- vodi seje upravnega odbora,

- podpisuje listine, ki jih sprejme občni zbor,

- podpisuje v imenu kluba dogovore in sporazume, h katerim pristopa klub,

- je odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta,

- predstavlja in zastopa klub v razmerju do društva, kateremu klub pripada.

33. člen
Predsednik kluba za svoje delo odgovarja občnemu zboru in upravnemu odboru kluba ter vsem organom društva, kateremu klub pripada.

X. VIRI MATERIALNIH SREDSTEV KLUBA

34. člen
Viri materialnih sredstev kluba so:

- odrejen letni finančni proračun s strani društva, kateremu klub pripada,

- namenske dotacije in subvencije,

- drugi prispevki, darila in volila skladov, založb, podjetij, fizičnih oseb in članov.

35. člen
Finančni načrt in zaključni račun sprejme občni zbor kluba na predlog upravnega odbora, potrdi pa ga upravni odbor društva, kateremu klub pripada. Prav tako je klub od vsakršnih in vsakokratnih sredstev, ki si jih pridobi ne glede na društvo, dolžan odstopiti 10% delež, bodisi finančnih, bodisi materialnih sredstev, društvu, kateremu klub pripada.

36. člen
O svojem finančnem in materialnem poslovanju vodi klub ustrezne knjige, ki so vsak čas dostopne organom kluba in organom društva, kateremu klub pripada.

37. člen
Če klub pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad dohodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

Vsaka delitev premoženja kluba med njegove člane je nična.

38. člen
Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in tajnik upravnega odbora kluba. Delo tajnika, ki je obenem blagajnik kluba, je javno. Vsak član kluba ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje kluba.

Klub ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravica odločanja.

XI. JAVNOST DELA KLUBA

39. člen
Delo kluba in njegovih organov je javno.

Svoje člane obvešča kluba:

- s pravico vpogleda članov v zapisnike organov kluba,

- s svojimi periodičnimi publikacijami,

- z okrožnicami in sporočili,

- preko sredstev javnega obveščanja.

40. člen
Širšo javnost obvešča kluba o svojem delu tako, da organizira tiskovne konference, razpošilja medijska sporočila, vabi na svoje zbore in prireditve predstavnike medijev in zainteresiranih organizacij in ustanov.

41.člen
Za zagotovitev javnosti dela in točnost informacij o delu kluba je odgovoren predsednik kluba.

XII. PRENEHANJE KLUBA

42. člen
Kluba preneha delovati:

- po določilih zakona,

- po sklepu občnega zbora,

- če število članov pade pod deset.

- če preneha delovati klub, kateremu klub pripada.

Za pravnomočnost sklepa o prenehanju delovanja je potrebna dvetretjinska navzočnost članov kluba, ki sprejmejo sklep z dvetretinjsko večino glasov. Če občni zbor ni sklepčen, se skliče nov občni zbor, ki sklepa o razpustitvi kluba in glasuje z dvetretjinsko večino glasov, če je navzoča vsaj polovica članov. Nato se uvede pisni referendum, pri katerem se morata izreči za prenehanje delovanja vsaj dve tretjini članov kluba.

43. člen
Če klub preneha delovati, mora predsednik v 10 dneh obvestiti predsednika društva, kateremu klub pripada.

XIII. KONČNA DOLOČBA

44. člen

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga potrdi občni zbor kluba po predhodni potrditvi občnega zbora društva, kateremu klub pripada.

Ljubljana, 11.11.2005